Pujada d’impostos a Catalunya a través dels Pressupostos 2020

En un context de crisi sanitària com l’actual, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de pressupostos per a 2020. Aquesta conté importants canvis en l’àmbit fiscal, entre els quals destaquen l’increment de l’Impost sobre Successions i Donacions (en endavant, ISD) i de la part autonòmica de l’IRPF.

Les modificacions de major impacte en l’ISD, que van entrar en vigor l’1 de maig de 2020, són el restabliment dels coeficients multiplicadors i la disminució de les bonificacions per a descendents majors de 21 anys i per als ascendents.

  1. Els coeficients multiplicadors s’han reintroduït per als grups I i II (cònjuge, ascendents i descendents), de manera que aquells que tinguin un patrimoni preexistent superior a 500.000 Euros i rebin una herència hauran de tributar entre un 10% i un 20% més del que tributaven fins ara. Es mantenen els coeficients multiplicadors per als parents dels grups III i IV (col·laterals com tiets, nebots o cosins). Aquests coeficients afecten tant a donacions com a herències.
  2. Respecte a les bonificacions previstes per a successions, es redueixen les aplicables als descendents majors de 21 anys i als ascendents (que són els beneficiaris de la majoria d’herències). Si abans podien gaudir d’una bonificació del 99%, ara parteixen d’una reducció màxima del 60% que acaba desapareixent per a bases imposables superiors a 3 milions d’euros.

Notar però que es manté la bonificació del 99% per al cònjuge.

També és important destacar que aquestes bonificacions desapareixen completament quan l’hereu hagi optat per aplicar una reducció com la d’empresa familiar (del 95%). Fins ara, les bonificacions descrites es reduïen a la meitat si s’havia optat per un altre benefici fiscal com el de l’empresa familiar (entre altres), però ara, directament, no s’apliquen.

Les dues mesures podrien incrementar de manera substancial la tributació de determinats contribuents, així, per exemple, una persona major de 21 anys amb un patrimoni preexistent de 600.000 € que percebi una herència del seu pare resident a Catalunya per un import de 500.000 €, amb la normativa anterior li suposaria una tributació de 3.306 € i amb les modificacions que acaben d’entrar en vigor la seva tributació seria de 30.723 €. Si, en el mateix supòsit, l’import a percebre fos d’1.000.000 €, amb la normativa anterior la seva quota a pagar seria de 28.490 € i amb les modificacions aprovades de 113.451 €.

Pel que fa a les donacions, entre altres modificacions, cal ressaltar que la bonificació existent quan es tracta de donació de béns entre ascendents, descendents, cònjuges o parelles (que fins ara tributava al 5% del valor quan la donació no superava els 200.000 € i sempre que s’efectués en escriptura pública), s’estén a les sentències judicials. Per tant, en ambdós casos, tributarà al 5% en lloc del 7%).